Република Србија

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Пословни број I Су 1 бр. 47/2021

Дана: 05.05.2021. године

Зрењанин

 

 

Вршилац функције председника Привредног суда у Зрењанину Александар Стоиљковски, у смислу одредбе члана 6. став 2. и 3. тачка 1. и члана 7. Судског пословника те на основу Уредбе Владе Републике Србије о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVlD-19 (Службени гласник РС бр.66 од 07.05.2020.године. 93 од 01.07.2020.године, и други, број 141 од 21.11.2020.године), донео је следећу

 

                                                                     О        Д          Л         У         К         У

                                                                  О РАДУ ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ

                                                      У ПЕРИОДУ ОД 05.05.2021.ГОДИНЕ ДО 31.05.2021.ГОДИНЕ

 

1.  Почев од 05.05.2021.године до 31.05.2021.године Привредни суд у Зрењанину радиће по посебном режиму организовања рада са странкама, рада писарница и пријема поште. а у циљу смањења последица епидемије COVID-19, заштите здравља запослених и странака.

2. Заказана рочишта одржаће се у потпоносити према заказаном распореду уз пуно поштовање мера епиодемиолошке заштите.

Судије, запослени, странке, пуномоћници странака и сви други учесници у поступку су у обавези да на рочиштима носе заштитне маске, тако што ће у целости имати прекривено лице (уста и нос). За случај непоштовања исто се има сматрати непоштовањем процесне недисциплине и судија је у обавези да у складу са правилима поступка удаљи из суднице.

Након сваког одржаног рочишта обавезне су мере дезифенкције судница дезифинкационим средством, као и проветравање суднице, а за спровођење се задужују поступајући судија и записничар.

3. Увид у предмете странке могу вршити сваког радног дана од 0:00 до 14:00 часова у писарницама, с тиме да у исто време у писарницама може боравити највише једна странка.

4. Странке могу добити информације о стању у предметима путем телефона 023/561-929 или електронски путем маила uprava@zr.pr.sud.rs

5. Ову одлуку објавити на сајту овог суда, истаћи на улазу, а исту доставити и медијима ради објављивања.

 

                                                                                                            ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА

                                                                                                               ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ

 

                                                                                                                   АЛЕКСАНДАР СТОИЉКОВСКИ