О ПРИВРЕДНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ

 

Кратак историјат Привредног суда у Зрењанину

 

Први Закон о привредним судовима донет је 1954 године. Тим законом је прописано устројство привредних судова тако што су формирани Окружни привредни судови, Виши привредни судови и Врховни привредни суд.

На територији АП Војводине 1954 године су основана три окружна привредна суда, у Новом Саду, у Зрењанину и у Суботици.

За првог председника Окружног привредног суда у Зрењанину биран је Душан Вуколић који је на тој дужности остао до 30. јула 1975 године, а на његово место је биран Бошко Татић који је био на дужности од 01. августа 1975 године до 30. априла 1978. године.

Закон о редовним судовима из 1991. године поново образује привредне судове и разликује судове опште надлежности и привредне судове.

Тада је основан Привредни суд у Зрењанину који је отпочео са радом 01. јануара 1992.године, где је до избора судија био одређен као помоћ Привредног суда из Београда  Бора  Буњевачки до 01. јуна 1992. године када је изабран за председника Драган Ташин до 20.октобра 2000 године. Од 20.октобра 2000 године до 21.марта 2003. године председник суда је била судија Даринка Кусмук, када је на место вршиоца дужности председника суда именована судија Гордана Коцић до 21.07.2005.године.

Дана, 21.07.2005. године изабран је председник суда судија Радослава Угринов, а Одлуком Високог персоналног већа Врховног суда Србије од 27.новембра 2008.године утврђено је да је ова судија навршила радни век.

Решењем председника Вишег трговинског суда Радомира Лазаревића, дана 05.децембра 2008.године, постављена је судија овог суда Мирјана Палинкаш, за вршиоца дужности председника  Трговинског суда у Зрењанину.

Одлуком о избору судија на сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности, коју је  Високи савет  судства  донео дана 16.12.2009. године, судије Трговинског суда у Зрењанину и то : судија Александар Стоиљковски, Радомир Радојчић, Мирјана Палинкаш, Гордана Коцић и Јелица Баковић  су изабране  на сталну функцију судије  у Привредном суду у Зрењанину.  Ова одлука објављена је у „Сл. Гласнику РС“ број 106 од 17.12.2009. године.

Одлуком Високог савета судства број 06-00-36/48/2009-01 од 23.12.2009. године, Александар Стоиљковски судија Трговинског суда у Зрењанину, који је изабран за судију Привредног суда у Зрењанину, постављен је за вршиоца функције председника Привредног суда у Зрењанину почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника овог суда. 

Мирјани Палинкаш, судији Привредног суда у Зрењанину престала је судијска функција 31. марта 2011. године, на лични захтев, Одлуком Високог савета судства број 119-00-104/2011-01 од 31. марта 2011. године.

Одлуком о избору чланова Високог савета судства из реда судија број 119-05-108/2011-01 од 05.04.2011.године, Александар Стоиљковски, изборни члан сталног састава Високог савета судства из реда судија се ослобађа вршења судијске функције у Привредном суду у Зрењанину, за време обављања функције у Савету, почев од 05. априла 2011. године.

Судија Привредног суда у Зрењанину, Радомир Радојчић постављен је за вршиоца функције председника Привредног суда у Зрењанину, почев од 20. априла 2011. године до избора председника тог суда Одлуком Високог савета судства број 119-05-126/2011-01 од 20.04.2011. године.

Одлуком Народне Скупштине РС од 23.05.2014 године, , Радомир Радојчић, судија Привредног суда у Зрењанину постављен је за председника Привредног суда у Зрењанину .

Одлуком председника Привредног апелационог суда број V Су.35/19-9 од 23.05.2019. године, Александар Стоиљковски судија Привредног суда у Зрењанину, постављен је за вршиоца функције председника Привредног суда у Зрењанину почев од 28. маја 2019. године, до избора председника овог суда. 

Данас Привредни суд у Зрењанину има петоро судија заједно са председником суда, секретара, четри самосталних саветника , једног систем администратора, два техничара за ИТ подршку, два сарадника, пет референата укључујући једног судског извршитеља, пет записничара, једног дактилографа, једну спремачицу и возача.