Судске таксе

Судске таксе

Судска такса се плаћа на одговарајући рачун прихода органа, а као доказ о уплати, таксени обвезник прилаже уплатницу.

Судска такса до 5.000 динара може да се плаћа и путем судских таксених марки. Судске таксене марке могу се купити на шалтерима Поште Србије, израђене су у апоенима од 10 до 5.000 динара.

Износ судских такси је одређен Законом о судским таксама.

Жиро рачуни Привредног суда у Зрењанину:

- судске таксе 840-29698845-33

- депозит 840-301802-23


модел: није потребно ништа уписивати
позив на број: уписати број предмета на који се односи уплата.